Kushtet e përdorimit

Me përdorimi e faqes së internetit të Baby Food Factory d.o.o. ju keni rënë dakord me Kushtet e përdorimit dhe Politikën e privatësisë, të cilat ndodhen në të. Nëse nuk jeni dakord me Kushtet e përdorimit dhe Politikën e privatësisë, ju lutemi dilni nga kjo faqe interneti.

Baby Food Factory ruan të drejtën e përditësimit dhe ndryshimit të kushteve të përdorimit në çdo moment, pa lajmërim paraprak. Nëse Baby Food Factory kryen ndryshimin e kushteve të përdorimit, versioni i ri do të vendoset në faqen e internetit. Nëse do të vazhdoni të përdorni faqen e internetit edhe pas rishikimit të kushteve të përdorimit, automatikisht nënkuptohet se jeni dakord me ndryshimet e kryera.

ZGJIDHJA E PËRGJEGJËSISË

Përgjegjësinë për përdorimin e kësaj faqe interneti, përmbajtjes së saj dhe të çdo shërbimi të marrë me anë të saj, e mban vizitori i saj. Baby Food Factory nuk mban përgjegjësi dhe nuk garanton se faqja do të jetë e përditësuar, pa gabime, e sigurt nga viruset dhe nga sulmet e tjera ose që problemet me defektet do të riparohen. Të gjitha informacionet e marra me anë të kësaj faqeje ose direkt nga Baby Food Factory (ose nga punonjësit e kësaj kompanie) nuk krijojnë asnjë garanci. Baby Food Factory nuk mban përgjegjësi (direkte, indirekte apo ligjore) në lidhje me këtë faqe interneti.